0

Điều khoản thanh toán

By
Phạm Tuyết
on 03:31, 20/03/2018 429 lượt xem

Điểu khoản thanh toán.

 

Điều khoản thanh toán là một phần rất quan trọng trong giao dịch kinh tế giữa các đối tác với nhau, nó thể hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của các bên liên quan. Và căn cứ vào điều khoản thanh toán, hệ thống WinERP/Odoo sẽ nhắc nhở người dùng về ngày đến hạn của việc thanh toán cho một hoá đơn.

Trong phần này WinERP/Odoo xin giới thiệu với người dùng về cách tạo các điều khoản thanh toán và cách thức hệ thống vận hành nó như thế nào?

Để trả lời câu hỏi trên người dùng theo đường dẫn sau Kế toán/Cấu hình/Miscellaneous/Điều khoản thanh toán nhấn nút Tạo mới và một mẫu cấu hình điều khoản thanh toán xuất hiện với các nội dung thông tin cơ bản sau:

 • Điều khoản thanh toán: Tên gọi của điều khoản 
 • Mô tả: Nội dung khái quát của điều khoản
 • Tính toán: Cấu hình cách tính giá trị của khoản thanh toán
  • Phần trăm: Là phần trăm trên tổng số tiền phải thu hoặc phải trả
  • Tổng tiền cố định: Là số tiền cố định phải thu hoặc phải trả khi đến thời hạn thanh toán
  • Cân đối: Số tiền còn lại phải thu hoặc phải trả sau khi thực hiện các điều khoản trên
 • Ngày đến hạn tính toán:
  • Số ngày: Trường này có nghĩa là trong vòng bao nhiêu ngày kể từ ngày hoá đơn trùng với thời gian thực tế
  • Ngày trong tháng: Thiết lập là (-1); 0 hoặc một số dương. Nếu là (-1) cho ngày cuối cùng của tháng hiện tại. Nếu là số dương hệ thống chỉ ra ngày của tháng tiếp theo, nếu là 0 thì hệ thống dựa vào ngày đầu tiên của tháng.

Ví dụ minh hoạ: Tạo điều khoản thanh toán chung cho tất cả các khách hàng khu vực miền Bắc

 • 1. Phần trăm: 50% cho tổng tiền số phải trả tại ngày cuối cùng của tháng hiện tại
 • 2. Tổng tiền cố định phải trả: 2.000.000đ trong vòng 5 ngày kể từ ngày 12 của tháng tiếp theo
 • 3. Cân đối: Số tiền còn lại phải thu vào ngày 25 của tháng tiếp theo

 Sau khi người dùng thiết lập xong điều khoản thanh toán, người dùng có thể thêm điều khoản thanh toán này cho các đối tác thông qua trường kế toán trong mẫu đối tác để đảm bảo cho việc thanh toán diễn ra theo đúng kế hoạch định trước.