0

Kế toán quản trị

By
Phạm Tuyết
on 04:00, 20/03/2018 422 lượt xem

Ở phần trước chúng tôi đã giới thiệu với người dùng khái quát kế toán quản trị và cách thiết lập các tài khoản quản trị trong hệ thống WinERP/Odoo, phần này chúng tôi xin giới thiệu chi tiết hơn về nội dung của kế toán quản trị trong doanh nghiệp.

Nếu xét theo nội dung các thông tin mà kế toán quản trị cung cấp thì chúng ta có thể khái quát kế toán quản trị bao gồm:

  • Kế toán quản trị các yếu tố sản xuất kinh doanh (hàng tồn kho, tài sản cố định và tiền lương)
  • Kế toán quản trị chi phí và giá thành sản phẩm
  • Kế toán quản trị doanh thu và kết quả kinh doanh
  • Kế toán quản trị các hoạt động đầu tư tài chính
  • Kế toán quản trị các hoạt động khác của doanh nghiệp

Trong các nội dung nói trên thì trọng tâm của kế toán quản trị là chi phí vì vậy cũng có thể cho rằng kế toán quản trị là kế toán chi phí. Như vậy thông tin của kế toán quản trị không chỉ là thông tin quá khứ, thông tin thực hiện mà còn là thông tin tương lai. Mặt khác thông tin kế toán quản trị không chỉ là thông tin về giá trị mà còn phản ánh thông tin khác (hiện vật, lao động, thời gian).

Kế toán quản trị trong WinERP/Odoo

Kế toán quản trị trong WinERP/Odoo được nồng ghép và theo dõi cùng với kế toán tài chính. Tuy nhiên, kế toán quản trị và kế toán tài chính là hai hệ thống tài khoản khác nhau. Tuỳ theo hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và mục đích quản trị của doanh nghiệp mình mà người dùng đưa ra tiêu chí để quản trị khác nhau. Ví dụ: doanh nghiệp kinh doanh thương mại nhiều mặt hàng khác nhau thì có nhu cầu quản trị chi tiết về doanh thu; doanh nghiệp về sản xuất có nhu cầu quản lý theo dõi chi tiết các yếu tố sản xuất kinh doanh như hàng tồn kho, tài sản cố định....

Khi người dùng đã xác định được tiêu chí để quản trị thì bước tiếp theo là ghi nhận toàn bộ các nghiệp vụ liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và phân loại theo các tiêu chí để quản trị.

Ví dụ: Quản trị về doanh thu bán hàng và chi phí bán hàng của doanh nghiệp thương mại. Doanh thu và chi phí bán hàng được quản lý chi tiết như sau:

- Doanh thu bán hàng thu tiền ngay/ Chi phí bán hàng đối với hàng thu tiền ngay

- Doanh thu bán hàng người mua chưa trả tiền/ Chi phí bán hàng đối với hàng chưa trả tiền

- Doanh thu bán hàng trả góp/ Chi phí bán hàng đối với hàng trả góp

 Bước 1: Ghi nhận các nghiệp vụ bán hàng và phân loại chúng vào các khoản doanh thu trên

 Doanh thu trả tiền ngay

 Hình 1

 Chưa trả tiền

 Hình 2

 Trả góp

 Hình 3

Bước 2: Kiểm tra việc ghi nhận các nghiệp vụ trên, người dùng đi theo đường dẫn sau: Kế toán/Bút toán sổ nhật ký/Phát sinh kế toán quản trị

Phát sinh doanh thu

Hình 4

Bước 3: Ghi nhận các khoản chi phí bán hàng và phân loại chi phí. Bước này có thể làm xong hành cùng với bước 2 tuỳ theo thời gian thực tế phát sinh.

 Hàng ngay

 Hình 5

Tiền

Hình 6

góp

 Hình 7

 Bước 4: Giống với bước 2

hbkjh 

Hình 8

Tại đây, người dùng có được cái nhìn khái quát về tổng doanh thu, tổng chi phí, và số tiền chênh lệch giữa chi phí và doanh thu là 29.328.000đ. Với việc hệ thống WinERP/Odoo cung cấp cho người dùng bộ lọc hữu hiệu thì người dùng có thể nhóm và lọc theo chủ ý của mình. Đây cũng là bước phân tích sơ bộ ban đầu của người làm quản trị.

Tiếp theo, người dùng cũng có thể vào hệ thống tài khoản quản trị để xem chi tiết các tài khoản, người dùng theo đường dẫn sau: Kế toán/Hệ thống tài khoản/Hệ thống tài khoản quản trị

 hljlkkplp

 Hình 9

Bước 5: Cuối cùng người dùng vào phần Báo cáo/Kế toán/Phân tích bút toán quản trị. Ở đây người dùng có thể nhóm, lọc hoặc xem dưới dạng biểu đồ.Với báo cáo phân tích thì nhà quản trị sẽ có được cái nhìn tổng thể về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình hay nhà quản trị có thể căn cứ vào các số liệu để phân tích các chỉ số như:

  • Tỷ suất (Chi phí/doanh thu): Tỷ suất này cho thấy để tạo ra một đồng doanh thu thì mất bao nhiêu đồng chi phí.
  • So sánh doanh thu; chi phí kỳ này với kỳ trước hoặc so sánh với các doanh nghiệp cùng ngành

 Phân tích

Hình 10

 Trên đây là một ví dụ đơn giản về kế toán quản trị nhằm hướng dẫn người dùng cách sử dụng và hiểu được cách hành xử của hệ thống ERPOnline/Odoo đối với phân hệ kế toán quản trị nói chung.