0

Chức năng Thảo luận trong WinERP

By
Phạm Tuyết
on 07:35, 30/03/2018 344 lượt xem

Với chức năng Thảo luận của WinERP, bạn có thể kết nối trao đổi riêng tư, trao đổi chung, trao đổi trực tiếp với các thành viên trong công ty. 

Các tin nhắn đi hoặc tin nhắn đến của bạn sẽ được thông báo trên Email hoặc ngay trong hệ thống trình duyệt sử dụng WinERP. Tất cả các phòng ban trong nội bộ đều có thể khai thác tính năng thảo luận của WinERP để tăng cường hiệu quả, bảo mật các thông tin nội bộ khi không phải sử dụng các phần mềm bên ngoài khác. 

Xem chi tiết hướng dẫn sử dụng phần Thảo luận tại [dẫn link]

Odoo CMS - a big picture