Xem Demo hệ thống WinERP với số liệu thực tế

Odoo - Sample 1 for three columns

Quản Trị Doanh Nghiệp Ngành Thương Mại

Với một doanh nghiệp Thương mại bán lẻ bạn sẽ cần tập trung các cụm tính năng sau: Quản trị quan hệ khách hàng, nhà cung cấp, quản lý bán hàng, quản lý mua hàng, kế toán & tài chính, quản lý kho, quản lý nhân sự.

Xem Demo

Odoo - Sample 2 for three columns

Quản Trị Doanh Nghiệp Ngành Dịch Vụ

Với một doanh nghiệp dịch vụ, bạn sẽ cần tập trung tìm hiểu các tính năng: quản lý doanh số, quản trị bán hàng, kế toán & tài chính, quản lý nhân sự và các kênh thảo luận nội bộ.

Xem Demo

Odoo - Sample 3 for three columns

Quản Trị Doanh Nghiệp Ngành Sản Xuất

Với một doanh nghiệp sản xuất, bạn sẽ cần tập trung các tính năng về quản trị bán hàng, quản trị mua hàng minh bạch, kế toán & tài chính, quản lý chuỗi cung ứng nguyên vật liệu, quản lý hiệu suất hoạt động nhân sự.

Xem Demo