Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Trường hợp chứng chỉ năng lực cũ, bị mất hoặc hư hỏng hoặc hết thời hạn hiệu lực thì phải thực hiện thủ tục cấp lại nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III

Trình tự thực hiện

Cá nhân đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng I gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định qua mạng trực tuyến hoặc qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Cục Quản lý hoạt động xây dựng thuộc Bộ Xây dựng.

Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cục Quản lý hoạt động xây dựng thông báo một lần bằng văn bản tới cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ.

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Đối với trường hợp cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân hạng I do chứng chỉ hết hạn, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề có trách nhiệm tổ chức sát hạch cho cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.


Trường hợp cá nhân có nhu cầu đăng ký sát hạch trước khi nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thì gửi tờ khai đăng ký sát hạch theo mẫu tại Phụ lục II Nghị định này đến cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề.

Nội dung sát hạch bao gồm phần câu hỏi về kinh nghiệm nghề nghiệp và phần câu hỏi về kiến thức pháp luật. Trường hợp cá nhân có chứng chỉ hành nghề cấp theo quy định của Luật Xây dựng năm 2003 còn thời hạn sử dụng thì khi tham dự sát hạch được miễn nội dung về kiến thức chuyên môn đối với lĩnh vực hành nghề ghi trên chứng chỉ. Kết quả sát hạch được bảo lưu trong thời gian 06 tháng kể từ ngày sát hạch để làm căn cứ xét điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực hành nghề.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có trách nhiệm cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Hồ sơ xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức

 • Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực theo mẫu;
 • Quyết định thành lập tổ chức trong trường hợp có quyết định thành lập;
 • Quyết định công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng của tổ chức hoặc hợp đồng nguyên tắc về việc liên kết thực hiện công việc thí nghiệm phục vụ khảo sát xây dựng với phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng được công nhận (đối với tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực khảo sát xây dựng)
 • Chứng chỉ hành nghề hoặc kê khai mã số chứng chỉ hành nghề trong trường hợp chứng chỉ hành nghề được cấp theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014 của các chức danh yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề; các văn bằng được đào tạo của cá nhân tham gia thực hiện công việc;
 • Chứng chỉ năng lực đã được cơ quan có thẩm quyền cấp trong trường hợp đề nghị điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực;
 • Văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ phù hợp của công nhân kỹ thuật (đối với tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực thi công xây dựng);
 • Hợp đồng và biên bản nghiệm thu hoàn thành các công việc tiêu biểu đã thực hiện theo nội dung kê khai.

Cơ sở pháp lý

 • Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
 • Căn cứ Nghị định số 59/20015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
 • Căn cứ Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/04/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng
 • Thông tư số 172/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.
 • Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung bãi bỏ một số quy định về điều kiện dầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.
 • Quyết định số 1155/QĐ-BXD ngày 22/8/2018 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.
 • Thông tư số 08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam.

Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Kính gửi: (Tên cơ quan có thẩm quyền)

1. Tên tổ chức: …………………………………….

2. Địa chỉ trụ sở chính: …………………………..

3. Số điện thoại: …………Số fax: ……………

4. Email ……………………Website: ……….

5. Người đại diện theo pháp luật: …………..

Họ và tên: ………….Chức vụ: ………………..

6. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập số……..….Nơi cấp:… Ngày cấp: ……….

7. Ngành nghề kinh doanh chính: ………………..

8. Mã số chứng chỉ năng lực (nếu có): ………….

Số Chứng chỉ: ….ngày cấp …….nơi cấp: ……..

Lĩnh vực hoạt động xây dựng: ……………………

9. Danh sách cá nhân chủ nhiệm, chủ trì, cá nhân có yêu cầu về chứng chỉ hành nghề và cá nhân tham gia, công nhân kỹ thuật (nếu có) có liên quan của tổ chức

a) Danh sách cá nhân chủ nhiệm, chủ trì, cá nhân có yêu cầu về chứng chỉ hành nghề:

STT Họ và tên Vị trí/Chức danh Số chứng chỉ hành nghề1 Điện thoại liên hệ
1
….

b) Danh sách cá nhân tham gia, công nhân kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực cấp chứng chỉ:

STT Họ và tên Vị trí/chức danh Trình độ chuyên môn Điện thoại liên hệ
1
2
3
….

10. Kinh nghiệm hoạt động xây dựng liên quan đến lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ:

STT Nội dung hoạt động xây dựng
(Ghi rõ lĩnh vực hoạt động và vai trò: nhà thầu chính, nhà thầu phụ, tổng thầu,…)
Thông tin công trình Chủ đầu tư
(Tên chủ đầu tư, số điện thoại liên hệ)
Ghi chú
1 Nội dung công việc thực hiện: ……….. (Tên dự án/công trình; nhóm dự án; loại, cấp công trình; vị trí xây dựng)
2

11. Kê khai máy móc, thiết bị (đối với tổ chức thi công xây dựng, tổ chức khảo sát xây dựng)

STT Loại máy móc, thiết bị phục vụ thi công Số lượng Công suất Tính năng Nước sản xuất Năm sản xuất Sở hữu của tổ chức hay đi thuê Chất lượng sử dụng hiện nay
1
2

Đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng với nội dung như sau:

Lĩnh vực hoạt động: ……………Hạng: …………..

Cấp lần đầu, điều chỉnh hạng

Cấp lại

Lý do đề nghị cấp lại chứng chỉ: ………………………

Điều chỉnh, bổ sung

(Tên tổ chức) chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai nêu trên và cam kết hoạt động xây dựng theo đúng nội dung ghi trong chứng chỉ được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan./.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA TỔ CHỨC
(Ký, họ và tên, đóng dấu)

Chứng chỉ năng lực xây dựng có thời hạn 10 năm. Cục quản lý hoạt động xây dựng – Bộ xây dựng cấp chứng chỉ  hạng 1, sở xây dựng các địa phương cấp chứng chỉ hạng 2, hạng 3. Mọi thắc mắc cần giải đáp về dịch vụ cấp chứng chỉ năng lực xây dựng vui lòng liên hệ: 0968.181.518 để được ưu tiên tư vấn miễn phí!

Hoặc truy cập Website: https://vienquanlyxaydung.edu.vn/ để  biết thêm nhiều thông tin hữu ích.

090.909.8916
Giải Pháp ERP Quản Trị Doanh Nghiệp Tổng Thể | WinERP Số Hoá Doanh Nghiệp, Phường 5, Gò Vấp, TPHCM 75 đường số 8, KDC Cityland Garden Hill, Hồ Chí Minh, 700000, VN. 09659.222.45
Scroll to Top