Phân hệ Quản lý Nghỉ phép

 Phân hệ này mở rộng tính năng cho phân hệ Quản lý Nhân lực để quản lý kế hoạch nghỉ phép của toàn Doanh nghiệp và kiểm soát việc nghỉ phép của toàn bộ cán bộ, nhân viên trong Doanh nghiệp.

Nó cho phép nhân viên gửi yêu cầu nghỉ phép, sau đó người quản lý sẽ xem xét yêu cầu để chấp thuận hay từ chối chúng. Bằng cách này, bạn có thể kiểm soát kế hoạch nghỉ phép tổng thể của công ty hay phòng ban.

Bạn có thể cấu hình một vài loại nghỉ phép (ốm, ngày lễ, ngày nghỉ phép vẫn trả lương, v.v…) và phân bổ ngày nghỉ phép tới nhân viên hay phòng ban nhanh chóng sử dụng các yêu cầu phân bổ. Một nhân viên cũng có thể tạo yêu cầu nghỉ thêm bằng cách tạo một phân bổ mới. Nó cũng sẽ làm tăng tổng số ngày nghỉ của loại nghỉ phép đó (nếu yêu cầu được chấp nhận).

Bạn có thể theo dõi số ngày nghỉ theo nhiều cách với những báo cáo dưới đây:

  • Tổng kết số ngày nghỉ phép
  • Số ngày nghỉ phép theo phòng ban
  • Phân tích số ngày nghỉ phép

Khả năng đồng bộ với chương trình nghị sự (Cuộc họp của phân hệ Quản lý Quan hệ Khách hàng CRM) để tự động tạo cuộc họp khi một yêu cầu nghỉ phép được chấp nhận bằng cách thiết lập một loại cuộc họp trong loại nghỉ phép.