Cái nhìn tổng quan cơ bản các công việc trong một công ty Thương Mại

Định Nguyễn

Cái nhìn tổng quan cơ bản các công việc trong một công ty Thương Mại. Một sơ đồ dựa trên hệ thống ERP vẽ lại để mọi người dễ hình dung và nắm bắt các công việc chính.

Link tải file full HD: tải ngay


Vậy chính xác ERP là gì?

++ ERP được viết tắt bởi Enterprise Resource Planning – được hiểu là Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp. 


++ Hiểu đơn giản thì hệ thống ERP là được dùng để quản lý mọi hoạt động trong doanh nghiệp hay tổ chức. 


++ Hãy suy nghĩ về tất cả các quy trình cốt lõi cần thiết để điều hành một công ty: tài chính, nhân sự, sản xuất, chuỗi cung ứng, dịch vụ, bán hàng và những thứ khác. ERP tích hợp các quy trình này vào một hệ thống duy nhất.


++ Thay vì sử dụng các phần mềm riêng lẻ như: phần mềm tài chính – kế toán, phần mềm quản lý nhân sự, phần mềm quản trị sản xuất, quản lý tiền lương, phần mềm CRM… và các dữ liệu không có tính liên kết và kế thừa thì hệ thống ERP sẽ tích hợp tất cả trên MỘT phần mềm duy nhất và các số liệu sẽ được kế thừa, tạo thành một dòng chảy thông tin xuyên suốt trong doanh nghiệp.


++ Người quản lý thông qua phần mềm ERP có thể nắm bắt được hoạt động của mọi phòng ban, doanh thu lãi lỗ…dễ dàng thông qua các thiết bị kết nối Internet.